دکوراد


انتخاب کاغذ دیواری رابطه ی مستقیم با منطقه ی زندگی و شرایط اقلیمی زندگی افراد بستگی دارد.

همواره سلایق و معیارهای مختلف در انتخاب کاغذ دیواری دخیل بوده است .

در مللی که دارای نقاط مشترک فرهنگی هستند می توان ریشه های این انتخاب ها را ملموس تر بررسی کرد.

نوع و سلیقه ی انتخاب کاغذ دیواری در کشورهای عربی با کشورهای اروپایی و همچنین کاغذ دیواری مورد کاربرد در کشورهای شرقی و همین طور آمریکایی متفاوت است.

این دسته بندی انتخاب در کاغذ دیواری را می توان در مناطق مختلف از کشورمان را نیز تعمیم داد،  بطوریکه کاغذدیواری پیشنهاد شده جهت مناطقی که دارای اقلیم گرم هستند نسبت به مناطقی که از اقلیم سردتری برخوردار هستند متفاوت خواهد بود.

انتخاب کاغذ دیواری مناسب میزان خوشایندی و رضایت از محیط پیرامون را افزایش داده ، در حالیکه کاغذدیواری اگر بدون درنظر گرفتن معیارهای ذکر شده انتخاب گردد نتیجه ای معکوس خواهد داشت.

Summary
Review Date
Reviewed Item
انتخاب کاغذ دیواری
Author Rating
51star1star1star1star1star